+993 (12) 39-03-78 ulagexh.hj@gmail.com Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 126

Biz barada

UlagExh, ýük ekspeditor hyzmatlary pudagynda türkmen we dünýä bazarlarynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir!

Ulag we ekspeditor kompaniýasy "UlagExh" Türkmenistanda we beýleki ýerlerde ýük daşamagy hödürleýär. Diňe öz ulaglarymyzy doly maliýe jogapkärçiligi bilen ulanýarys.

Biziň ulag-ekspeditorçylyk kompaniýamyz aşakdakylary ýerine ýetirmäge taýýardyr:

  • Şäher içinde ýük gatnawlary.
  • Şäherara ýük gatnawlary..
  • Artykmaç ýük daşamak.
  • Toparlaýyn ýükleri eltip bermek.
  • Ýörite ulag enjamlary kärendesine almak we başgalar.

"UlagExh", öz wagtynda eltmegiň kepili, ýük hereketiniň gidişine we howpsuzlygyna doly gözegçilik etmek transport hyzmatlaryny birleşdirýär. Bu, guramanyň ähli işgärleriniň her etapda utgaşdyrylan hereketleri we subut edilen, ygtybarly tehnologiýanyň bolmagy netijesinde gazanylýar. Şol sebäpden, müşderä ünsi jemläp, nyrh syýasatyny kadalaşdyryp bileris we arzanladyşlary üpjün edip bileris.