+993 (12) 39-03-78 ulagexh.hj@gmail.com Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 126
  • Halkara ýoly eltmegiň bahalary ulagyň ululygyna, gelip çykan ýerine we soňky barjak ýerine baglydyr.

  • Deňiz ýükleriniň eltiliş wagty gidiş portuna we gelýän porta baglydyr. Mysal üçin, gündogar kenardan Europeewropa eltmek adatça iki hepde, günbatar kenardan Europeewropa ibermek bolsa dört-bäş hepde dowam edýär. Gämiler yzygiderli tertipde ugraýarlar we indiki gämilerimiziň takmynan gidiş we geliş senesi barada size hemişe maslahat berip bileris.

  • Konteýner daşamak, öý we täjirçilik harytlarynyň hereketini çaltlaşdyrmak üçin giňden ýaýran usuldyr. Söwda önümleriňiz ýa-da durmuş harytlaryňyz ýarym tirkege meňzeş gorag polat gapda (tigir ýok). Konteýner deňiz gämisine ýüklenýär. Gelensoň, konteýner soňky barmaly ýerine eltmek üçin tirkege ýüklenip bilner.

  • Içki ulag transportynyň bahalary uzaklyga, ugra, ulagyň ululygyna, gidişine, soňky barjak ýerine we alyp gidiş wagtyna baglydyr.

  • Goşmaça deňiz ätiýaçlandyryşy deňiz üstaşyr wagtynda ýitgileriň we zyýanyň öwezini dolýar. “Uniworld” islegiňiz boýunça iberişiňiz üçin deňiz ätiýaçlandyryşyny üpjün eder (goşmaça töleg tölenýär). Deňiz ätiýaçlandyryşynyň arzan bahasy sebäpli Uniworld ähli töwekgelçilikli ätiýaçlandyryşy maslahat berýär.