+993 (12) 39-03-78 ulagexh.hj@gmail.com Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 126

Gazagystanyň Kuryk porty Eýran portlaryna parom liniýasyny açmagy meýilleşdirýär

Gazagystanyň Hazar deňziniň kenaryndaky Kuryk porty, noýabr aýynyň ortalaryndan Eýranyň Amirabad we Anzali portlaryna täze parom liniýalaryny açmagy meýilleşdirýär.

Ilkibaşda, ýükleriň hersiniň uzynlygy 17 metre çenli 32 agyr ýük awtoulagyny ýerleşdirmäge ukyply rus gämileri tarapyndan daşalýar. Bir taraplaýyn ýük nyrhlary 1600 dollardan 1700 dollar aralygynda bolar.

Kuryk porty Hazar deňziniň gündogar kenarynda, Europeewropany Gündogar Aziýa bilen birleşdirýän Gündogar-Günbatar söwda koridorynyň we Russiýany Hindistan bilen baglanyşdyrýan Demirgazyk-Günorta koridorynyň çatrygynda ýerleşýär. Kuryk portunyň awtoulag infrastrukturasy tranzit we eksport-import ugurlarynda portdan geçýän ýükler bilen baglanyşykly amallary kabul etmäge we amala aşyrmaga doly taýýar.

Port aýlagyň tebigy aýlagynda ýerleşýär. Locationerleşişi, ýüklemek we düşürmek, ýüklemek üçin wagonlar bilen üpjün etmek we düşürmek üçin amatly howa şertlerine goşant goşýar. Aýlagyň aýaz garşylygy Kuryk obasynyň golaýyndaky kenar zolagynyň ýeke-täk artykmaçlygy däl; öndürijiligini giňeltmek mümkinçiligi hem bar. Port suwlarynyň çuňlugy 7 metre, portuň meýdany 67 gektardan gowrak.

Port infrastrukturasy bir wagtyň özünde iki paroma hyzmat edýän demir ýol we motor terminallaryny, giriş kanalyny we günbatardan we gündogardan goraýjy desgalary öz içine alýar. Gämi duralgasynyň uzynlygy 466 m. Sarp ediş harytlary, däne, nebit önümleri, suwuklandyrylan nebit gazy, dökünler, himiki maddalar we beýleki harytlar portdan daşalýar. Häzirki wagtda “Kuryk” parom toplumy günde sekiz paroma hyzmat edip biler we ýylda 6 million tonna ýük alyp biler.