+993 (12) 39-03-78 ulagexh.hj@gmail.com Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 126

Mahaçkala, Türkmenbaşy porty bilen parom hyzmatyny dikeltmek baradaky teklibi ara alyp maslahatlaşýar

Dagystan Türkmen tarapynyň Türkmenbaşy porty bilen Mahaçkala deňiz söwda portunyň arasynda parom aragatnaşygyny dikeltmek baradaky teklibine seredýär. Mahaçkala portunyň baş müdiri Myrat Hidirow muny «Dagestanskaýa Prawda» gazetine beren interwýusynda aýtdy. Portuň Russiýa üçin ähmiýetine baha beren portuň başlygy, Hazar deňzindäki Mahaçkala deňiz portunyň ýurduň günortasyndaky ulag ulgamynda Merkezi Aziýa, Eýran, Eýran ýurtlary bilen möhüm strategiki ulag merkezidigini aýtdy. Kawkaz we sebitiň beýleki ýurtlary.

Hidirowyň pikiriçe, portuň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak üçin köp işler edildi, emma portuň netijeliligini we infrastrukturasyny ýokarlandyrmak üçin edilmeli işler kän. Onuň sözlerine görä, Mahaçkala portunda gämä demir ýol gatnawy bolan gämi duralgasy bar. Emma demir ýol paromlary Hazar deňzinde parom gatnawyna monopoliýa berýän we bu paromlary kärendesine almaýan Azerbaýjanyň emlägi.

“Hazar döwletleriniň potensial hyzmatdaşlary bilen gepleşik geçirýäris. Hususan-da, türkmen telekeçilerinden gyzykly teklipler bar. Türkmenistanyň Mahaçkala bilen Türkmenbaşiniň arasyndaky parom gatnawynyň dikeldilmegine gyzyklanma bildirýändigi mälim edildi «-diýdi. Mundan başga-da, hünärmenleriň pikiriçe, Hazar nebitiniň we Türkmenistanda, Gazagystanda we Eýranda emele gelen ýükleriň Mahaçkala porty arkaly daşalmagy ykdysady taýdan peýdaly we Demirgazyk-Günorta koridorda harytlaryň iberiliş wagtyny gysgaldýar.